Kdv Fesa - Algemene Voorwaarden1. Algemeen


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen inderdagverblijf Fesa
en de ouders/verzorgers. Er zijn geen andere algemene voorwaarden van toepassing.

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Kinderopvangorganisatie:
de rechtspersoon die zich ten doel stelt een kinderdagverblijf te exploiteren om kinderen van 0 ten en met 4 jaar op te vangen voor ouders/verzorgers.

Kinderdagverblijf:
de accommodatie waarin de opvang wordt verzorgd voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar (halve en hele dagopvang).

Contract:
de overeenkomst op grond waarvan een kind wordt opgevangen.

Informatiefolder:
de huisregels van kinderdagverblijf Fesa.


2. Kinderopvang


De kinderopvangorganisatie zorgt ervoor dat het kinderdagverblijf tenminste 47 weken per jaar geopend is.
De kinderopvangorganisatie zorgt ervoor dat de ouders de informatiefolder ontvangen.


3. Inhoud, aanvraag, duur en beëindiging van het contract.


Het contract gaat in na ondertekening en wordt in beginsel aangegaan voor de tijd tot het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt en naar de basisschool gaat. Het contract kan op de 1e of op de 16e van de maand ingaan. De aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege per de 16e van de maand waarin het kind 4 jaar is geworden dan wel de 1e van de maand daaropvolgend, tenzij anders is overeengekomen in verband met de doorstroming van het kind naar de basisschool.
Het contract kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, per de 1e dan wel de 16e van de maand.
Het staat kinderdagverblijf Fesa vrij om een kind niet voor opvang aan te nemen indien daarvoor naar het oordeel van het kinderdagverblijf redenen van medische en/of sociale aard aanwezig zijn die een bijzondere/speciale zorg of aandacht noodzakelijk maken die niet door het kinderdagverblijf geboden kan worden.
In geval van een al gerealiseerde plaatsing is het kinderdagverblijf gerechtigd de plaatsings-overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
De beslissing tot beëindiging van de opvang wordt mondeling en schriftelijk met een duidelijke motivatie aan de ouders/verzorgers van het kind medegedeeld.
Een al gesloten plaatsingsovereenkomst/contract kan voor de ingangsdatum van de opvang worden geannuleerd.
De annuleringskosten bedragen € 100,- tenzij de annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum plaatsvindt.


4. Tarieven


Het uurtarief voor 2019 is vastgesteld op € 8,00
Tariefsaanpassingen zullen minimaal 3 maanden voor de ingangsdatum kenbaar worden gemaakt .
De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd als gevolg van veranderde wettelijke bepalingen.


5. Betaling


De ouder/verzorger is verplicht het voor opvang verschuldigde tarief te voldoen in 12 maandelijkse termijnen. Hiervoor ontvangt de ouder/verzorger iedere maand een factuur.
De maandelijkse betaling is bij vooruitbetaling verschuldigd en is gebaseerd op een evenredig deel van het overeengekomen jaarbedrag. Het niet of niet geheel benutten van de in het plaatsingscontract overeengekomen opvang ontslaat de ouder/verzorger niet van de verplichting het verschuldigde bedrag te voldoen.
Dit geldt ook tijdens vakanties en ziekte van het kind en op de dagen dat het dagverblijf is gesloten wegens vakantie of algemeen erkende feestdagen zoals vastgelegd in de CAO voor de Kinderopvang.
Bij niet tijdige betaling kunnen bij de aanmaning € 6,70 administratiekosten in rekening worden gebracht.
Bij het openstaan van 2 betalingstermijnen wordt de opvang door kinderdagverblijf Fesa gestaakt en wordt pas weer hervat na betaling van de openstaande termijnen.


6. Aansprakelijkheid


Het kinderdagverblijf heeft voor gevallen inzake de kinderopvang in het kinderdagverblijf waarvoor zij aansprakelijk gesteld kan worden een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid alsmede een ongevallenverzekering afgesloten ten behoeve van het in het kinderdagverblijf werkzame personeel.
De ouders/verzorgers van het kind dienen een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten.


7. Huishoudelijk reglement


De ouders/verzorgers zullen zich onderwerpen aan de huisregels van het kinderdagverblijf Fesa.
Deze regels zijn vermeld in de informatiefolder. Het kinderdagverblijf kan de informatiefolder wijzigen.
Deze wijziging kan pas ingaan 1 maand nadat het gewijzigde reglement door de ouders/verzorgers is ontvangen.


8. Slotbepalingen


Geschillen voortkomend uit deze algemene voorwaarden en het contract worden voorgelegd aan de oudercommissie.
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders/verzorgers.

Na inschrijving ontvangt u van ons:

Het contract en de facturen van kinderdagverblijf Fesa in 2-voud.
Een contract verwachten wij na goedkeuring getekend retour en het andere contract is voor uw eigen administratie.

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen met Fera Djozovic op nummer 0619 217111

.

kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko