Privacy & Bescherming Persoonsgegevens

Kinderdagverblijf Fesa en haar medewerkers hechten enorm veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG).

Op deze webpagina willen wij trachten om u heldere informatie over ons privacybeleid te geven en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
U kunt alle onderwerpen nalezen, of een keuze maken door op één van de onderstaande onderwerpen te klikken.


• Om welke persoonsgegevens gaat het?
• Verwerken jullie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
• Wat is het doel van kinderdagverblijf Fesa om persoonsgegevens te verwerken?
• Geautomatiseerde besluitvorming(en).
• Wat is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?
• Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?
• Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen?
• Beveiliging van persoonsgegevens?
• De website van kinderdagverblijf Fesa.
Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Kinderdagverblijf Fesa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

^ naar boven ^


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Kinderdagverblijf Fesa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

^ naar boven ^


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens worden, door ons, ten behoeve van de volgende doeleinden verwerkt:

- Het afhandelen van uw betaling.
- Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
- Kinderdagverblijf Fesa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

^ naar boven ^


Geautomatiseerde besluitvorming.

Kinderdagverblijf Fesa neemt geen besluit(en) op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderdagverblijf Fesa) tussen zit.

^ naar boven ^


Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Kinderdagverblijf Fesa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

^ naar boven ^


Delen van persoonsgegevens met derden

Kinderdagverblijf Fesa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Kinderdagverblijf Fesa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

^ naar boven ^


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kdv Fesa en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het volgende e-mailadres:
administratie@fesakinderdagverblijf.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kinderdagverblijf Fesa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: Contact met de-autoriteit persoonsgegevens

^ naar boven ^


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Kinderdagverblijf Fesa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via administratie@fesakinderdagverblijf.nl.

Kinderdagverblijf Fesa heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) beveiligde internetverbinding.

^ naar boven ^


Over onze website:

Onze website is voorzien van een TLS (voorheen SSL) certificaat.
Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Om veiligheidsredenen en privacybescherming hebben wij besloten om inschrijvingen niet via een digitaal formulier op onze website te laten verlopen. Hierdoor worden dus geen gegevens in een database geplaatst en/of online bewaard.
Momenteel maken wij geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken.
Indien dit -in de toekomst- het geval zal zijn, dan is dit slechts ten behoeve van een analyse om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

^ naar boven ^Indien u meer informatie m.b.t. de Wet Bescherming Persoonsgegevens wenst, dan kunt u de website van de Rijksoverheid Wet Bescherming Persoonsgegevens bezoeken en/of contact opnemen met onze administratie.


kdv Fesa

Volendammerweg 51
1024 JK Amsterdam

Telefoon: 020 - 7371429


Bij geen gehoor.
0619 - 217111 (Fera)

Contact
Disclaimer
Governance Code Kinderopvang
Gedragscode bdKOKvK Amsterdam 34340640
Landelijk Register Kinderopvang
(LRK) 234115038

Volg ons op Facebook

Kinderdagverblijf Fesa werkt samen met:
IJdoorn
en is aangesloten bij:

boko